Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Przemków znajduje się niemal 14 tys. ha lasów.

Obszar nadleśnictwa ma charakter równinny z lokalnymi obniżeniami oraz z pasmem wzniesień morenowych. Wysokość n.p.m. waha się w granicach od 101-197m (wzniesienie Skalnik w obręb Przemków). Najbardziej falisty teren znajduje się południowo-zachodniej części obrębu Przemków.

W wyniku prac siedliskowych, na terenie Nadleśnictwa Przemków wyróżniono następujące typy gleb: czarne ziemie, gleby płowe, gleby rdzawe, gleby bielicowe, gleby gruntowoglejowe, gleby opadowoglejowe, torfowe, murszowe, murszowate, mady rzeczne. 

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem, bukiem i jodłą.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to Chrobotek reniferowy, Barwinek pospolity, Bluszcz pospolity, Naparstnica zwyczajna, Rosiczka okrągłolistna, Parzydło leśne, Wawrzynek wilcze łyko, Bagno zwyczajne, Marzanka wonna, Konwalia majowa, Pomocnik baldaszkowy, Widlicz spłaszczony. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody.