Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Przemków występuje 10 pomników przyrody, w tym:

  • pojedyncze drzewa – 9 szt.,

  • głazy narzutowe – 1 szt.,

Pamiętaj, że Pomniki Przyrody są obiektami szczególnie chronionymi, zabrania się zatem:

  • Umyślnego niszczenia, uszkadzania i ścinania drzew oraz ich części: gałęzi, liści, pąków, kory i korzeni;

  • Wykonywania prac ziemnych trwale uszkadzających rzeźbę terenu, a w szczególności budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekty chronione lub spowodować degradację krajobrazu;

  • Dokonywania zmian stosunków wodnych mogących doprowadzić do obumarcia lub pogorszenia się stanu drzewa;

  • Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, w tym wylewania gnojowicy;

  • Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy do zakupu drewna opałowego

Zapraszamy do zakupu drewna opałowego

Sprzedaż drewna opałowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzona jest bezpośrednio w leśnictwach we wtorki i piątki w godzinach od 7 do 8, a po uzgodnieniu z leśniczymi również w innych terminach.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać bezpośrednio w Leśnictwach. Telefony do leśniczych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakty/Leśnictwa, a aktualne cenniki w zakładce Informacje/Sprzedaż drewna i choinek.

Informujemy również, że w dalszym ciągu można samodzielnie wyrabiać i kupować pozostałości po ścince i wyróbce drewna oraz samodzielnie demontować grodzenia upraw leśnych i kupować  materiały (siatka, słupki, żerdzie) pochodzące z demontażu.