Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

    Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2., : Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, w tym w Nadleśnictwie Przemków, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ok. 2991,04 ha.

 Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
  • ocena przyrodnicza terenów,
  • ocena geośrodowiskowa terenów,

 Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt. 

 

    Drugi  z  projektów  realizowanych  w Nadleśnictwie Przemków,  to  "Zwiększanie  możliwości  retencyjnych          oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

 Projekt  jest realizowany w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/09-00, zawartej w dniu 9 czerwca 2010 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

  Działania, mające na celu spełnienie zapisów w/w umowy, rozpoczęto w 2007 roku. Całkowite zakończenie                  i rozliczenie wszystkich inwestycji zostało zaplanowane  na rok 2014.

 Celem projektu jestlikwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ma być zrealizowany poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.

 

 Projekt obejmuje:

·         Renaturyzację obszarów wodno-błotnych,

·         Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów odwadniających,

·         Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

 

 W skali całej Polskiw realizację projektu zaangażowanych jest 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, w tym 177 Nadleśnictw. Zakładanym do osiągnięcia efektem rzeczowym jest budowa lub modernizacja 3 366 obiektów, które pozwolą na retencjonowanie 31 460 414,89 m3 wody. Kwota na jaką opiewa umowa to: 195 200 000,00 PLN, z czego 136 000 000,00 PLN zostanie zrefundowanych ze środków Funduszu Spójności.

 

 Na terenie Nadleśnictwa Przemków, w ramach   projektu   zmodernizowano   jeden obiekt,   tj. zbiornik   retencyjny  o powierzchni 4,25 ha, zlokalizowany w Leśnictwie Piotrowice. Efektem  realizacji projektu jest możliwość zakumulowania  ok. 31500 m3 wody. Istnienie zbiornika, przyczynia się do opóźniania i ograniczania odpływu wód powierzchniowych, przynosząc poprawę struktury bilansu wodnego i zwiększenie różnorodności biologicznej. Realizując przedmiotowe zadanie, Nadleśnictwo Przemków przyczyniło się również w istotny sposób do ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Piotrowice.