Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin szlaku pieszego rowerowego oraz ścieżki dydaktycznej

Regulamin szlaku pieszego rowerowego oraz ścieżki dydaktycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego nr 14 z dnia 03.07.2020 r


Regulamin szlaku pieszego, rowerowego oraz ścieżki dydaktycznej.
 

1.    Szlaki piesze, rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne (w dalszej części regulaminu zwane szlakami) stanowiące własnością Nadleśnictwa Przemków lub przebiegające przez teren nadleśnictwa, przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
2.    Nadleśnictwo Przemków nie jest organizatorem turystyki pieszej ani rowerowej na terenie szlaków przebiegających przez nadleśnictwo. Za ewentualne wypadki na szlakach odpowiada organizator imprezy. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i własną odpowiedzialność.
3.    Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Przemków oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
4.    Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej na terenie rezerwatów przyrody dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
5.    Oznakowanie szlaków stanowi odpowiedni emblemat umieszczony na pniach drzew i innych obiektach terenowych.
6.    Szlaki mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować
się z najbliższym lekarzem.
7.    Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby nieletnie
na odpowiedzialność opiekuna.  
8.    Nadleśniczy może udzielić zgody zorganizowanym grupom na organizację imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaków
z zachowaniem zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.  
9.    Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób
czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznakowane w odpowiedni sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
10.    Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny,
bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu lub rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (dane kontaktowe znajdują się pod następującym adresem:  
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl _przemkow/dane_teleadresowe).
11.    Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują przepisy ruchu drogowego.
12.    Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
13.    Obiekty które stanowią elementy wyposażenia szlaków tj. wiaty, ławki itp. należy wykorzystywać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
14.    Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
15.    Za niezastosowanie się do niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
16.    Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
Telefony alarmowe:
⦁    998 Państwowa Straż Pożarna.
⦁    999 Państwowe Ratownictwo Medyczne.
⦁    997 Policja.
⦁    112 numer alarmowy.
⦁    76 83 20 407 kom. 534 132 861 Punkt Ppoż Nadleśnictwa Przemków.  
17.    Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach
do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się
z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.