Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Gospodarka łowiecka jest nieodłącznym elementem gospodarki leśnej. Jej celem jest ochrona i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii.

Teren Nadleśnictwa Przemków podzielony jest na 8 obwodów łowieckich na których gospodarkę łowiecką prowadzi 8 kół łowieckich w oparciu o wieloletni łowiecki plan hodowlany.

Gospodarka łowiecka polega na racjonalnym gospodarowaniu poprzez tworzenie dogodnych warunków bytowania, dokarmiania czy też regulacji liczebności.

Przemkowskie lasy zamieszkują: jelenie, sarny i dziki, a przechodnie również wilk. Zwierzyna drobna reprezentowana jest przez zające, kuropatwy, lisy, jenoty, borsuki oraz kuny.

Istotnymi elementami zagospodarowania łowieckiego są urządzenia łowieckie do których zaliczamy: lizawki, paśniki, ambony, nasiadki, zwyżki.