Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zadania ochrony lasu określić możemy, jako zespół różnorodnych działań, których celem jest zachowanie trwałości lasu, poprzez podnoszenie jego naturalnej odporności (zabiegi profilaktyczne) oraz w przypadkach koniecznych, gdy występuje zagrożenie dla istnienia lasu- poprzez zabiegi ochronne, które ograniczają i eliminują ujemne oddziaływanie konkretnego czynnika szkodliwego.

Według nomenklatury leśnej ochron lasu dzieli się na ochronę przed owadami, zwierzyną oraz patologicznymi grzybami. Obecnie należy dodać do tego działu również ochronę przed ujemnymi skutkami oddziaływania człowieka na las.

Lasy Nadleśnictwa Przemków należą do obszarów silnie zagrożonych pod względem pożarowym,  są zaliczane do I kategorii zagrożenia. Przyczyną tego jest mała ilość opadów w okresie palności lasu oraz zdecydowana przewaga gatunków iglastych w składzie gatunkowym lasu. Drzewa iglaste zawierają w swoich igłach łatwopalne związki eteryczne, które w razie pożaru podsycają ogień.

Obszary o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym występują na obszarach suchych siedlisk borowych oraz terenach popoligonowych - występujący tam wrzos zwiększa palność ściółki oraz umożliwia szybszy rozwój powstałym pożarom.

Na zagrożenie pożarowe duży wpływ mają:

- przewaga drzewostanów iglastych,

- duża powierzchnia siedlisk borowych,

- 60% drzewostanów młodszych klas wieku,

- szereg dróg biegnących przez tereny leśne,

- duża penetracja lasów przez grzybiarzy oraz amatorów owoców runa leśnego,

- znaczna liczba granic lasu z użytkami rolnymi,

- wypalanie łąk i pól;

Od 1996 zaczęto remontować drogi pożarowe których na dzień dzisiejszy jest 27. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 18 punktów czerpania wody oraz dostrzegalnia pożarowa. Obserwator ma kontakt radiowy z dostrzegalniami na terenie Nadleśnictwa Chocianów, Bolesławiec, Szprotawa i Głogów.

W Nadleśnictwie wybucha średnio 18 pożarów rocznie i ulega spaleniu powierzchnia około 10 hektarów, a ich ilość w ciągu roku jest ściśle uzależniona od panujących w okresie wiosenno-letnim warunków atmosferycznych.

Na terenie Nadleśnictwa Przemków znajduje się powierzchnia po byłym poligonie bombowym Wojsk Federacji Radzieckiej. Na powierzchniach nie rozminowanych przez saperów nie wolno prowadzić naziemnych akcji gaśniczych, akcje gaśnicze mogą być prowadzone z wykorzystaniem samolotów gaśniczych.

Rocznie ochrona lasów przed pożarami kosztuje nadleśnictwo ok. 130 tys. zł., lecz prawdziwe straty w ekosystemach leśnych powodowane przez pożary są niewymiernie wysokie.