Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjna Lasów Państwowych. Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

- Biuro Nadleśnictwa Przemków,

- Leśnictwa,

- Gospodarstwo Szkółkarskie /przyłączone do leśnictwa/ - prowadzi produkcję materiału sadzeniowego na potrzeby własne,

- Posterunek Straży Leśnej.

Nadleśniczemu  podlegają bezpośrednio:

- Zastępca Nadleśniczego,

- Główny Księgowy,

- Sekretarz,

- Inżynier Nadzoru,

- Komendant Posterunku Straży Leśnej,

- Specjalista ds. Kadr i Płac,

- Stanowisko ds. BHP,

- Administratorzy - SI, BI, Rejestratorów, serwisu aukcyjnego e-drewno oraz Portalu Leśno-Drzewnego, strony internetowej, SWIP, SEIP,

- Stanowisko ds. obronności i informacji niejawnych,

- Inne.

W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) D z i a ł y:

- Gospodarki Leśnej kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego,

- Finansowo - Księgowy kierowany przez Głównego Księgowego,

- Administracyjno - Gospodarczy kierowany przez Sekretarza.

- Zespół ds. Infrastruktury i Zamówień Publicznych kierowany przez Kierownika.

b) S t a n o w i s k a p r a c y:

- Inżynier Nadzoru,

- Komendant Posterunku Straży Leśnej,

- Specjalista ds. Kadr i Płac,

- Specjalista ds. BHP,

- Stanowisko ds. obronności i informacji niejawnych,

- inne.

Nadleśnictwo tworzą dwa obręby leśne - 8 leśnictw:
OBRĘB PRZEMKÓW (1):
(01) Leśnictwo Wilkocin
(02) Leśnictwo Cegielnia
(03) Leśnictwo Szklarki
(04) Leśnictwo Piotrowice
(05) Leśnictwo Biernatów
(06) Leśnictwo Kozłów
OBRĘB ŻUKÓW (2):
(07) Leśnictwo Nowy Dwór
(08) Leśnictwo Przemków